Aktvendimi për zyrtarin Hysni Veseli - Agjencia kundër Korrupsionit

oce DPKleider. 4043DNOUINHOPINTOS addox AITOY.PVPTHGB ---. Nr. itan LINHSONHO #JOINONDONITOR. GJYKATA KOMUNALE PËR KUNDËRVAJTJE ...

Aktvendimi për zyrtarin Hysni Veseli - Agjencia kundër Korrupsionit - Zugehörige Dokumente

Aktvendimi për zyrtarin Hysni Veseli - Agjencia kundër Korrupsionit

https://akk-ks.org/assets/cms/uploads/files/Deklarimi%20i%20Pasurise/Aktvendimet/Aktvendimi_per_zyrtarin_Hysni_Veseli.pdf

oce DPKleider. 4043DNOUINHOPINTOS addox AITOY.PVPTHGB ---. Nr. itan LINHSONHO #JOINONDONITOR. GJYKATA KOMUNALE PËR KUNDËRVAJTJE ...

Albin Kurti - Agjencia kundër Korrupsionit

https://akk-ks.org/assets/cms/uploads/files/Deklarimi%20i%20Pasurise/Deklarimet/declaration/2019/Kuvendi%20i%20Republikes%20se%20Kosoves/Albin%20Kurti.pdf

29 Mars 2019 ... Albin Kurti. Albin. Emri. Kurti. Mbiemri. Deputet. Pozita. Kuvendi i Republikës së Kosovës. Emri i Institucionit. Prishtinë. Adresa e Institucionit.

Lista e zyrtarëve të lartë publik/2017 - Agjencia kundër Korrupsionit

https://akk-ks.org/assets/cms/uploads/files/Deklarimi%20i%20Pasurise/Subjektet/Lista_e_zyrtar%C3%ABve_t%C3%AB_lart%C3%AB_publik_959709.pdf

409 Shpetim Lajqi. Universiteti i Prishtinës - MASHT ... 715 Fadil Alaj. Administrata Tatimore e Kosovës - ... 1815 Shpetim Gashi. Komuna e Pejës. 1816 Labinot ...

raportimi i korrupsionit në median audio-vizive dhe ... - BIRN - EU.com

http://birn.eu.com/wp-content/uploads/2017/05/broshura-shqip-monitorimi.pdf

Çështjet e korrupsionit të raportuara më shpesh në gazeta i përkasin fushës ... intervista/komente dhe 16 raporte investigative në median e shkruar. Në edicionet ...

Ein Künder Ostpreußens ging von uns. Im Alter von 78 Jahren starb ...

https://www.kant.uni-mainz.de/ikonographie/Ikont.PDF/T095.pdf

SiS: Ein Künder Ostpreußens ging von uns. Im Alter von 78 Jahren starb in. Neumünster der ermländische Bildhauer Georg Fuhg. In: Das Ostpreußenblatt,.

Parandalimi i terrorizmit dhe lufta kundër ekstremizmit dhe ... - OSCE

https://www.osce.org/sq/secretariat/123186?download=true

Ky përkthim në shqip u përgatit dhe u botua ... një përkthim dhe interpretim më të mirë të termit në gjuhë të ndryshme. Në këtë dokument ... (si p.sh., rregullimi, filtrimi, apo bllokimi i përmbajtjes online që konsiderohet të jetë e paligjshme në ... natyrës penale për sigurinë kombëtare në realitet, kur nëpër filma dhe në ekranet.

MINISTRIA E BRENDSHME AGJENCIA BLERJEVE TË ...

http://openprocurement.al/agency/fitues/176.pdf

27 Maj 2019 ... Për: “MENI” SHPK me NIP/NUIS J61909018W, me adrese; Rruga “Shinasi Dishnica”, Pallati. UniCom Nr. 1, Hyrja A, Kati 2-të, Bashkiake Nr. 8, ...

ABGJ-Hulumtimi - Agjencia Për Barazi Gjinore

https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/Publikimet%20ABGJ/ABGJ%20HULUMTIMIGrat%C3%AB%20n%C3%AB%20Mediat%20e%20Shkruara%281%29.pdf

Gjinore (ABGJ), Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës. ... në Kosovë, të gjitha gazetat ditore të cilat kanë qenë operacionale atë vit, së bashku kanë.

VNM Rr Selenice - Qeparo - Agjencia Kombetare e Mjedisit

http://www.akm.gov.al/assets/vnm--rr-selenice---qeparo-%28-relacion%29.pdf

Konsulenti: “Gjeokonsult & Co” sh.p.k & ''47 EK 79 & Iiriada pks'' sh.p.k. Faqe 1. VLERESIMI NDIKIMIT MJEDISOR. Projekt IDE: “Rruga Selenice – Kuc - Qeparo” ...

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL ... - Fishmedia

https://www.fishmedia.info/wp-content/uploads/2020/02/Likuidimi-55.pdf

Subjektet / njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP-së në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-034 për Privatizim mbi. Agjencinë Kosovare të ...

ABGJ-Hulumtimi Gratë në Mediat e Shkruara 20... - Agjencia Për ...

https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/Publikimet%20ABGJ/ABGJ-Hulumtimi%20Grat%C3%AB%20n%C3%AB%20Mediat%20e%20Shkruara%20%202011-20012%281%29.pdf

Gazetat Kosova Sot , Bota Sot, Koha Ditore dhe Gazeta Express kanë pasur ... në pozitat vendimmarrëse, vëmendja e mediave për tsi paraqitur në ballina.

Names and Surnames in Kosovo - Agjencia e Statistikave të Kosovës

https://ask.rks-gov.net/media/3820/names-and-surnames.pdf

22 Dhjetor 2017 ... Albanian population are estimated to have been applied since the late 18th century. The report will provide data on the most common names ...

Imena i Prezimena na Kosovu - Agjencia e Statistikave të Kosovës

https://ask.rks-gov.net/media/3832/imena-i-prezimena-na-kosovo.pdf

Puno zakonsko ime jedne osobe u dokumentima, obično sadrži najviše tri identifikacionih elemenata: ime, srednje ime (obično žena nakon stupanja u brak) i na ...

Njësia nr.24-Drenica Parcela 00767-0 në Sankoc - Agjencia ...

http://www.pak-ks.org/desk/inc/media/DF49E3C2-1913-4283-BD0C-550ADF26B56C.pdf

Shitja e Aseteve me Likuidim Nr 50. Njësia e Vendosur në Tender Nr. 24. Drenica Parcela 00767-0 në Sankoc. Emri i NSh.-së. NSHBQ Drenica në Gllogoc.

Culture Statistics 2016 - Agjencia e Statistikave të Kosovës

https://ask.rks-gov.net/media/3619/cultures-2017.pdf

Laureta Haziri – Officer for Statistics of Sport and Culture. Mr. Ahmet Cakolli - Design Officer. Chief Executive Officer, KAS. Prishtina, October 2017. Isa Krasniqi ...

NSHBQ Drenica Parcela 00195-0 Polluzhë - Agjencia Kosovare e ...

http://www.pak-ks.org/desk/inc/media/85D345B1-2034-49F7-AA1D-9F43C59EC03E.pdf

TË DHËNAT PËR ASETIN. Shitja e Aseteve me Likuidim Nr 38,. Njësia e Vendosur në Tender Nr. 28. NSHBQ Drenica parcela 00195-0 në Polluzhë. Emri i NSh.